info@veloalanya.com
+905323365646
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘http://www.veloalanya.com’) Merkez, Akdeniz Bulv. No:4, 07475 Türkler/Alanya/Alanya/Antalya adresindeki Velo Alanya firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
2.  Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
6. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

We assume that our customers who use and shop this shopping site agree to the following terms:
The web pages on our site and all the pages linked to it (‘http://www.veloalanya.com’) Merkez, Akdeniz Bulv. No: 4, 07475 It is owned and operated by Velo Alanya Company (Company) at Türkler / Alanya / Alanya / Antalya. While you (the ‘User’) are using all the services offered on the site, you continue to make use of and use the service on the site subject to the following conditions; You agree that you have the right to sign the contract, its authority and legal capacity and that you are over the age of 18, depending on the law you are bound to, that you understand, understand and agree to the terms of this agreement.

This contract sets out the rights and obligations of the contractual site to the parties and the parties declare that they will fulfill the rights and liabilities mentioned in full when they accept the contract within the conditions demanded by the contract in full, accurate and timely.

1. RESPONSIBILITIES
A.Firma always reserves the right to make changes to prices and offered products and services.
B. The company accepts and undertakes that the member shall benefit from the contractual services except for technical failures.
C. The user agrees in advance that legal and criminal proceedings shall be carried out to prevent any unauthorized reverse engineering of the site’s use or any other proceeding aimed at finding or obtaining the source code, otherwise it shall be liable for damages incurred by third persons.
D. The user is liable to misleading, misleading, aggressive, obscene, pornographic, impersonal, unauthorized, illegal activities that infringe on the rights of the general morality and unlawfulness of the person, in any part of the site, Content, or any other content. Otherwise, it is entirely the responsibility of the damage itself and in this case the ‘Site’ authorities reserve the right to suspend, terminate, or initiate legal proceedings. For this reason, the judicial authorities reserve the right to share information about requests for activity or user accounts.
E. It is the responsibility of the members of the organization to have relations with each other or with third parties at their own risk.

2. Intellectual Property Rights

2.1. All proprietary and non-proprietary intellectual property rights such as title, business name, trademark, patent, logo, design, information and method in the İbbu Site belong to the site operator and ownership company and are under the protection of national and international law. The visit to the Site or the use of the services on this Site does not give any rights to such intellectual property rights.
2.2. The information contained in the Site may not be reproduced, broadcast, copied, presented and / or transmitted in any way. The whole or part of the Site can not be used without permission on another internet site.

3. Confidential Information
3.1. The Company will not disclose personal information that is transmitted by users through the site. This personal information; Name, surname, address, telephone number, mobile phone, e-mail address, etc., and shall be referred to as ‘Confidential Information’ for short.

3.2. The user is solely responsible for promotional, advertising, campaigning, promotion, announcement, etc. The Company acknowledges and acknowledges that the Site’s owner, who is limited to use within the scope of its marketing activities, agrees to share his or her communications, portfolio status and demographic information with its subsidiaries or affiliated group companies. This personal information may be used within the firm to determine customer profile, to provide promotions and campaigns appropriate to customer profile, and to conduct statistical studies.

3.3. Confidential Information may only be disclosed to the authorities if such information is requested by official authorities and where it is necessary to disclose to the public authorities in accordance with the provisions of the applicable statutory legislation.

4. WARRANTY TERMINATION: THE TERMS OF THIS CONTRACT WILL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. The SERVICES PROVIDED BY THE COMPANY ON AN “AS IS” AND “AS POSSIBLE IS” is PRESENTED IN BASIC AND MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT ON ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING ANY SERVICES OR PRACTICE WITH RESPECT (THEY MAY INCLUDE ALL INFORMATION INCLUDED) EXPRESS OR IMPLIED THERE ARE NO WARRANTIES IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE.

5. Registration and Security
The user must provide accurate, complete and up-to-date registration information. Otherwise, this Agreement will be deemed to have been breached and the Account may be terminated without the User being informed.
The user is responsible for the password and account security in the site and third party sites. The Company can not be held responsible for data loss or security breaches or damage to hardware or devices.
6. Reason for Player
Not under the control of the parties; Arising out of the contractual terms (such as natural disasters, fire, explosions, civil wars, wars, insurrections, popular movements, mobilization announcements, strike, lockout and epidemics, infrastructure and internet failures, electricity interruption The parties are not liable if the obligations become ineffective by the parties. At this time the rights and obligations of the Parties arising from this Agreement shall be suspended.
7. Contractual Integrity and Applicability
If one of the terms of this contract becomes partially or wholly invalid, the contract will continue to maintain its validity.
8. Amendments to the Convention
The Company may, at any time, modify the services and the terms and conditions of the contract to be submitted to the Site in whole or in part. The amendments will be effective from the date of publication on the site. It is the User’s responsibility to follow the changes. The User agrees to continue to make use of the services provided.
9. Notification
All notices to be made to the parties to this Agreement will be made through the Company’s known e-mail address and the e-mail address specified in the user’s membership form. The user acknowledges that the address that is specified as the member is the valid address of the notification and that if it is changed, it will notify the other party in writing within 5 days, otherwise the adress will accept the notifications to be made.
10. Contract of Evidence
Records, documents and computer records and fax records of the Parties shall be deemed to be evidence in accordance with the Civil Procedure Law No. 6100, and the user shall agree not to object to these records.
11. Dispute resolution
Istanbul (Central) Courts and Execution Offices are authorized to settle any dispute arising from the application or interpretation of this Contract.

porno izle
porno izle
porno izle